Тексттин кеңири статистикасы жөнүндө маалымат.

Кыргыз тили

1 - класс 2 - класс 3 - класс 4 - класс
Критерийлер Жыйынтыктар 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2
Сөздөгү муундардын орточо саны 0,0 муун 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,8+
% слогов в предложении 0 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 9-10 9-10
Сөздөрдүн жалпы саны 0 сөз 50 сөз 100 сөз 150 сөз 200 сөз 350 сөз 450 сөз 600 сөз 700 сөз 1000+ сөз
Узун сөздөр:10 тамга же көп 0 сөз 4 сөз 6 сөз 8 сөз 12 сөз 16 сөз 20 сөз 24 сөз 28 сөз 32 + сөз
Сүйлөмдөрдүн жалпы саны 0 сүйлөм 10 сүйлөм 15 сүйлөм 25 сүйлөм 50 сүйлөм 100 сүйлөм 200 сүйлөм 250 сүйлөм 300 сүйлөм 350+ сүйлөм
Тексттеги сүйлөмдөрдүн орточо саны (сөз менен) 0,0 сөз 5,0 сөз 5,5 сөз 6,0 сөз 6,5 сөз 7,0 сөз 7,5 сөз 8,0 сөз 8,5 сөз 9,0+ сөз
Среднее кол. слов в предложении: 0,0 слов(а)                  
Муундардын жалпы саны0 муун

Уникалдуу сөздөрдүн саны0 сөз(дөр)
Узун сөздөрдүн %0 %

Сөздордүн жыштыгы 
  
#Узун сөздөрузундугужыштыгы
   
Кыргыз тилинин үндүү жана үнсүз тамгалары
Үндүү аеёиоуэюяыөүа=0 е=0ё=0и=0о=0у=0э=0ю=0я=0ы=0ө=0ү=0
Үнсүз бвгджзйклмнпб=0 в=0г=0д=0ж=0з=0й=0к=0л=0м=0н=0п=0
Үнсүз рстфхцчшщңр=0с=0т=0ф=0х=0ц=0ч=0ш=0щ=0ң=0
Тамга ь,ъь=0 ъ=0
Жалпы 36 тамгадан:0 тамга
колдонулду